Nová Zelená úsporám od 9/2023

Od 19. září 2023 lze opět žádat o dotaci pro bytové domy, přičemž dochází k mírným změnám podmínek žádosti o dotaci. U části věnující se zateplování budov dochází k nepatrnému navýšení dotace u OPTIMÁLNÍHO rozsahu prováděných prací. Oproti předchozí výzvě se nebude vyplácet příspěvek na publicitu (plachta na lešení + štítek na fasádě) a příspěvek na regulaci systému vytápění.

Podprogram:  Nová zelená úsporám
program:        HOUSEnerg Modernizačního fondu

Parametry výzvy:

Oprávnění příjemci:

  • společenství vlastníků jednotek a bytová družstva v ČR s budovami postavenými před rokem 2013

Výše podpory:

  • až 50 % realizačních výdajů bez DPH

Uznatelné náklady:            náklady na opravy po 1.1.2021, DPH není uznatelný výdaj

Pro nízkopříjmové domácnosti je navíc možné čerpat následující dotaci:

Podpora je poskytována na každou jednotku, u které žadatel doloží, že
je užívána nízkopříjmovou domácností, v níž je některý ze členů domácnosti vlastníkem této bytové
jednotky nebo členem bytového družstva a tuto jednotku má v užívání.
Max. započitatelná plocha bytu je 60 m2.

Za nízkopříjmovou domácnost je považována taková:
• ve které všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu
administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
nebo
• v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů
domácnosti příspěvek na bydlení v dané bytové jednotce (není nutné, aby jej pobíral po celou
dobu)
• která pobírá přídavek na dítě.

Termíny výzvy:

  • zahájení příjmu žádostí - 19. září 2023

Co je třeba doložit k žádosti:

  • projektová dokumentace
  • energetický odborný posudek (vč. PENB)
  • doklad o vlastnictví účtu

Žádost lze podat pouze elektronicky před realizací, v jejím průběhu nebo po realizaci podporovaných opatření.

Termín realizace projektů:

  • do 24 měsíců od přiznání dotace, nejpozději však do 30.6.2028 (lze požádat o prodloužení lhůty)

Podání žádosti:

  • výhradně elektronicky s prokázáním totožnosti

Podmínky podpory:

Při realizaci více podporovaných opatření je možné získat kombinační bonus 20 000,- za každé další opatření.

Stavebník je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby, který je povinen po dokončení realizace vystavit Závěrečnou zprávu odborného technického dozoru vč. otisku autorizačního razítka.

Výplně otvorů musí být montovány v souladu s ČSN 74 6077, tzn. vč. parotěsných a paropropustných pásek pro ochranu připojovací spáry.

Stínící technikou je myšleno zastínění žaluziemi nikoliv rolety !!!

Po akceptaci žádosti je nutné dílo zrealizovat do 24 měsíců.

Archivace dokumentů k zakázce:           10 let

Výplata dotace:

  • u žádostí podaných před dokončením realizace - formou zálohy, tzn. předem tak, aby již z dotace mohly být hrazeny náklady právě realizované stavby
  • u žádostí podaných po dokončení realizace - formou přímé dotace v odsouhlasené výši

Související články

Nová zelená úsporám 2014 - 2021 Nová Zelená úsporám - 2. výzva !!! Nová Zelená úsporám LIGHT