Inženýrská a poradenská činnost

Inženýrská činnost

Pracovnice naší společnosti standardně zajišťují a provádějí následující činnosti:

 • zajištění projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a správci sítí vč. stanovisek
 • podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. příloh
 • zajištění vydání stavebního povolení, resp. ohlášení či nařízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
 • zajištění vydání právní moci stavebního povolení
 • zajištění nájemních smluv na zábor veřejného pozemku a ohlášení záboru veřejného prostranství
 • zajištění kolaudačního souhlasu na dokončenou stavbu

 

Odborná poradenská činnost

Společnost nabízí i zprostředkování odborné činnosti spočívající zejména v:

 • vypracování a odsouhlasení výzvy k podání nabídek jednotlivým uchazečům o realizaci díla
  (min. 5 oslovených uchazečů)
 • rozeslání výzev a příjem nabídek jednotlivých uchazečů
 • protokolární akt otevírání obálek s vyhotovením Protokolu z otevírání obálek
 • vyhodnocení jednotlivých nabídek se zpracováním hodnotícího protokolu a doporučením pro výběr
 • účast odborné autorizované osoby v oboru pozemní stavitelství při zasedání hodnotící komise
 • vyhotovení Zápisu o výběru uchazeče
 • rozeslání oznámení o výsledku výběrového řízení všem účastníkům
 • sestavení návrhu smlouvy o dílo a součinnost při jejím uzavření

 

 • vypracování a odsouhlasení výzvy k podání nabídky na poskytnutí úvěru (min. 3 oslovení uchazeči)
 • rozeslání výzev a příjem nabídek jednotlivých finančních institucí
 • vyhodnocení jednotlivých nabídek se zpracováním hodnotícího protokolu a doporučením pro výběr
 • vyhotovení Zápisu o výběru uchazeče
 • rozeslání oznámení o výsledku výběrového řízení všem účastníkům
 • zajištění a kontrola všech potřebných dokladů potřebných k uzavření úvěrové smlouvy a k zahájení čerpání úvěru (v součinnosti s objednatelem)

 

 • v případě potřeby po předchozím objednání autorský dozor projektanta
 • provedení výběrového řízení na technický dozor investora (min. 3 oslovení uchazeči)
 • provedení výběrového řízení na koordinátora bezpečnosti práce (min. 3 oslovení uchazeči).

Související články

Projekční práce Dotační management Vzor výběrového řízení na zateplení