Ochrana osobních údajů - GDPR

Vstupem na naše stránky návštěvník souhlasí s politikou ochrany osobních údajů uvedených v těchto informacích o využívání osobních údajů.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation), zkráceně ONOOÚ (GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.

                                          

Cílem nařízení je stanovit pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a pravidla pro pohyb osobních údajů. Nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob se zaměřením na právo ochrany osobních údajů


Vážení návštěvníci našich stránek, zákazníci, zájemci o naše služby a práce,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali v souladu s platnými právními předpisy o tom, jak
bude naše společnost nakládat s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte a o dalších
skutečnostech, které se dané oblasti týkají.
Osobní údaje, které nám při návštěve webu, při podpisu referenčního listu, při jakékoliv ústní, písemné či emailové komunikaci, příp. v souvislosti s projevením zájmu o naše další služby, poskytnete, jsou, pokud se týká rozsahu vašeho jména, příjmení, kontaktních údajů, povinné, neboť jimi dochází k Vaší jednoznačné identifikaci. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění mezi námi uzavřené smlouvy, plnění našich právních povinností (zejména v smluvní, účetní a daňové oblasti) a ke zpracování nezbytnému pro zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů a uplatnění právních nároků.

Tyto a případně další údaje (v souladu s aktuálně platnou legislativou) také zpracováváme pro účely vytvoření referenčních listů a referenčních záznamů, které jsou zveřejněny na webu www.rebustav.cz.

Pokud po Vás požadujeme jiné než výše uvedené povinné údaje a nesdělíme Vám při jejich poskytování, že se jedná o povinný údaj a jeho důvod (naši právní povinnost) jedná se o údaj, který po Vás požadujeme jako o údaj poskytovaný dobrovolně za účelem plnění námi uzavírané smlouvy. Tyto údaje, pak společně s údaji povinnými použijeme za účelem plnění smlouvy.

Zároveň Vám oznamujeme, že v případě, že nám poskytnete svůj e-mailový či telefonní kontakt, pak jej spolu s Vaším jménem a příjmením v budoucnosti užijeme (v souladu s naším tzv. oprávněným zájmem) pro naše marketingové účely, za účelem dalších nabídek našich služeb a prací. S ohledem na toto upozornění, není nutné poskytnutí Vašeho souhlasu, Vaše práva jsou chráněna možností vznést námitku (viz níže).
Ve vztahu k fotografii Vašho objektu, kterou nám předložíte nebo si pořídíme s Vaším vědomím pro účely
vystavení dokladu prokazujícího provedení prací na Vašem domě sdělujeme, že poskytnutí této fotografie je realizováno v rámci našeho smluvního požadavku jako součást mezi námi uzavírané smlouvy, a proto nevyžaduje Váš samostatný výslovný souhlas. 

Osobní údaje budou zpracovávány v listinné i elektronické podobě a nebudou předávány třetím subjektům. 

Neposkytnutí povinně poskytovaných osobních údajů by mohlo zapříčinit neplatnost námi uzavírané smlouvy, nemožnost plnění našich povinností a případné další právní následky, které s jejich neposkytnutím spojují obecně závazné právní předpisy.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu, po kterou, tak stanoví obecně závazné
právní předpisy, včetně archivačních předpisů, a to jak ty poskytované povinně, tak ty poskytované
dobrovolně, příp. na základě našeho požadavku pro účely plnění námi uzavírané smlouvy, a to
včetně Vašeho e-mailu a telefonního čísla pro marketingové účely. Výjimku tvoří případy, kdy byste byli předem informováni jinak, či došlo ke zpracovávání údajů na základě Vašeho souhlasu uděleného na jinou
dobu. Samozřejmě nebudou dále zpracovávány osobní údaje, u kterých byste důvodně uplatnili
námitku apod.

Máte po nás právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme
(sdělení, které údaje zpracováváme, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou
dobu uložení, sdělení o rozsahu Vašich práv, příp. další skutečnosti), požadovat jejich opravu
(pokud jsou nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování), máte právo žádat
omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování). Můžete vznést námitku
proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud takovou námitku vznesete vůči zpracovávání
Vašeho kontaktu pro marketingové účely, nebude tento kontakt již nadále pro tento účel zpracováván. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vaše souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat.
Pokud bude mít za to, že nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, má
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že byste požadovali k dané oblasti další informace, potřebovali vysvětlení a
podobě, obraťte se prosím na email obchod@rebustav.cz,  kde Vám rádi odpoví, příp. zajistí, aby na
Vaše potřeby bylo reagováno.