Pokračuje dotace pro bytové domy z IROP - 78. výzva

Dotace pro mimopražské srovnatelná s Nová zelená úsporám !!!

VÝZVA Č. 78 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III

 
Číslo výzvy:78
Operační program:06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa:06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita:06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení
Oprávnění žadatelé:Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu:02.02.2018
Zahájení příjmu žádostí o podporu:02.02.2018
Ukončení příjmu žádostí o podporu:29.11.2019
Řídicí orgán Integrovaného regionální operačního programu (ŘO IROP) vyhlašuje 12. 1. 2018 novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. Nová výzva – 78. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech III – přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Podporovaná opatření a výše podpory jsou stejná jako v 37. výzvě Energetické úspory v bytových domech II., ovšem byly provedeny změny, které významně zjednodušují podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu. Mezi tyto změny patří zejména:
  • nižší počet indikátorů povinných k výběru a k naplnění – některé indikátory bude ŘO IROP sledovat a vyhodnocovat pouze interně, což nově znamená, že jejich nesplnění nebude postihováno;
  • jednoduchý krycí list jako součást podkladů pro hodnocení – úkolem krycího listu je snadno získat údaje pro vyhodnocení indikátorů a zároveň žadateli významně pomoci s výčtem indikátorů, které jsou povinné k výběru;
  • oprávněným příjemcem je nově i bytové družstvo jako správce budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě;
  • rozšíření způsobilých výdajů pro projekt v režimech mimo veřejnou podporu podle nařízení č. 651/2014 (tedy mimo režim „blokových výjimek) na celkové výdaje projektu zaměřené na snížení energetické náročnosti;
  • změna (zmírnění) definice bytového domu - nově je definice v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky. Nadále ale platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Ani nadále nebudou podpořeny objekty zapsané v katastru nemovitosti jako např. rodinné domy nebo víceúčelová stavba;
  • společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podnikající mohou nově za určitých okolností (bytový dům nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat i mimo režim veřejné podpory a de minimis.
 Žádosti v systému bude možné zakládat a podávat od 2. 2. 2018. Žadatelé tak budou mít dostatek času k seznámení se s pravidly nové výzvy.

Zároveň byl dnešního dne ukončen příjem žádostí v 37. výzvě. V této výzvě bylo celkem předloženo 1325 žádostí o podporu v celkovém objemu 2 707 mil. Kč z EFRR. V těchto projektech je zahrnuto 33 tis. bytů. K dnešnímu dni bylo také proplaceno 113 žádostí o podporu v celkové výši 130 mil. Kč. Možnost podpory na energetické úspory v bytových domech využili žadatelé v 410 obcích České republiky, nejvíce v Moravskoslezském kraji. Z předložených projektů je patrné, že podpora je zajímavá jak pro velké domy, tak i pro nejmenší 4 bytové domy.

Související články

Dotační management Aktuální informace k dotačním titulům Panel, Zelená úsporám, a.j.