Povinnosti technického dozoru stavebníka a povinná publicita v rámci dotace NZÚ

Uvádíme požadavky na osobu technického dozoru stavebníka. Povinnost umístit na lešení plachtu a po dokončení štítek o poskytnutí dotace z programu NZÚ

Stavebník je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby, na jehož činnost může čerpat dotaci ve výši Kč 40 000,-. Stavební dozor by měl být smluvně sjednán mezi ním a zadavatelem stavby s přesně určenou a specifikovanou činností, která se od něj očekává.

Stavební dozor by měl být nestranný, objektivní, bez vazby na zhotovitele provádějícího dílo a s autorizací v odpovídajícím oboru.

V rámci své činnosti by měl provádět kontrolu provádění prací, jejich množství, dodržování technologických postupů a zároveň pořizovat fotodokumentaci průběhu realizace díla. Pro dotaci NZÚ je vyžadováno fotografovat konstrukce s aplikovaným izolantem, štítek s názvem příp. parametry izolantu, skladby konstrukcí, postupy, aj. 

Dále je třeba doložit, že při realizaci díla byla splněna povinná publicita projektu NZÚ.


Příjemce dotace z dotačního titulu Nová zelená úsporám je povinen na lešen umístit plachtu, že dům je renovován za využití této dotace:

Po dokončení akce musí být na fasádu umístěn štítek splňující následující požadavky:

ŠTÍTEK:

  • minimální velikost 200 x 100 mm,
  • štítek je žadatel povinen umístit v místě realizace projektu, na veřejnosti dobře viditelném místě (plot, fasáda domu apod.) do jednoho měsíce od ukončení realizace projektu.
  • štítek musí být proveden z ekologicky šetrného materiálu,např. kov, sklo nebo leštěný kámen.

Na povinnou publicitu je poskytována dotace ve výši Kč 7 000,-.