Průkaz energetické náročnosti, energetický audit, štítek obálky budovy

Vysvětlení rozdílů různých energetických výstupů

Energetický audit (EA)

energetickým auditem se rozumí písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.
Povinnost zpracovat EA mají:

  • fyzické a právnické osoby, kde hodnota celkové spotřeby energie za rok přesahuje 35 000 GJ (součet za všechny budovy a energetická hospodářství uvedené osoby a týká se pouze jednotlivých budov) nebo kde spotřeba jednotlivých energetických hospodářství je vyšší než 700 GJ za rok.
  • organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace s hodnotou celkové spotřeby energie od 1 500 GJ za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství uvedené osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ za rok.

Oprávnění zpracovat je specialista dle § 10 odst. 1 písmena a, zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. v posledním platném znění – energetický auditor či osoba oprávněná k výkonu uvedené činnosti jiného státu členského státu Unie.

Rozsah je specifikován v nové prováděcí vyhlášce č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.

Energetický posudek (EP)

Energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.

Nový dokument zákona o hospodaření energií dle § 9 a. Jeho rozsah bude specifikován v nové prováděcí vyhlášce o energetickém auditu a energetickém posudku. Je primárně určen jako zjednodušený dokument prokazující např. splnění podmínek dotačních titulů, monitorovací zprávy udržitelnosti realizovaného projektu, či posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti.

Oprávnění zpracovat je specialista dle § 10 odst. 1 písmena a, zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. v posledním platném znění – energetický auditor či osoba oprávněná k výkonu uvedené činnosti jiného státu členského státu Unie.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 148/2007 Sb.

Průkazem energetické náročnosti se rozumí dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

Jedná se o nástroj pro prokázání splnění podmínek platné prováděcí legislativy pro nové a větší rekonstrukce, nástroj pro klasifikaci stávajících budov v majetku státu či budov určených pro prodej či pronájem.

V nové prováděcí vyhlášce je zavedena nová metodika hodnocení přes referenční budovu. Jsou nově stanoveny ukazatele energetické náročnosti budovy, celková primární energie, neobnovitelná primární energie, celková dodaná energie, dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení, průměrný součinitel prostupu tepla, součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici a účinnost technických systémů.

Povinnost zpracování PENB je dána zákonem o hospodaření energií 406/2000 Sb. v posledním platném znění. Např. v případě větší změny dokončené budovy (změna na více než 25 % celkové plochy obálky budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a doložit průkazem energetické náročnosti budovy následující:

  • splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu,

  • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a

  • stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy.

Povinnosti vlastníků nemovitostí pořizovat energetická hodnocení ZDE. 

Povinnosti zpracování PENB:

Prodej budovy nebo ucelené části budovy     od 1.1.2013

Pronájem budovy                                       od 1.1.2013

Pronájem ucelené části budovy                    od 1.1.2016

Prodej jednotky                                          od 1.1.2013

Pronájem jednotky                                      od 1.1.2016

Oprávnění zpracovat je specialista dle § 10 odst. 1 písmena b, zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. v posledním platném znění – energetický auditor či osoba oprávněná k výkonu uvedené činnosti jiného státu členského státu Unie.

Obálka budovy - energetický štítek

Obálkou budovy se rozumí soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu,

Požadavky jsou stanoveny v ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody

Již několik let existuje „Energetický štítek obálky budovy“, který by měl být i součástí stavební projektové dokumentace. Z grafické části, vyčteme údaje o tom, jak dobře izolují stěny domu a další konstrukce. Dům je zařazen do tříd A až G na základě průměrného součinitele prostupu tepla. Novostavba by rozhodně neměla být horší než „C“ jinak by ani neměla dostat stavební povolení! U nízkoenergetického domu lze čekat, že díky důkladnějším izolacím bude dům v kategorii B (ale i dům třídy „C“ může být nízkoenergetický). Požadavky na kategorii A jsou natolik náročné, že se s nimi zatím setkáme jen výjimečně; na druhou stranu a zejména díky stále kvalitnějším oknům může těchto domů přibývat.

Při klasifikaci budov v ESOB se hodnotí tzv. průměrný součinitel prostupu tepla Uem, který se vypočte pro každou budovu a je dále srovnáván s požadovaným průměrným součinitele prostupu tepla daným normou.

Společnost Rebu-stav s.r.o. zajišťuje zpracování jak energetických auditů, tak průkazů energetickié náročnosti budov.

Seznam auditorů: http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/uspory-energie/seznam-energetickych-expertu/seznam.html

zdroj: ww.tzb-info.cz

Související články

Koroze titanzinkových prvků ve stavebnictví Hromosvody bytových domů dle ČSN EN 62 305