Tepelný odpor konstrukce

Tloušťka materiálu dělená součinitelem tepelné vodivosti dává tepelný odpor konstrukce. Změny tepelného odporu můžeme dosáhnout pouze změnou tloušťky izolantu nebo jeho vlastností - tepelnou vodivostí.

Tepelný odpor R (thermal resistance)

Tepelný odpor vyjadřuje, jakou plochou konstrukce a při jakém rozdílu teplot na jejích površích dojde k přenosu 1 Wattu, čili k přenosu energie o velikosti 1 J za 1sekundu.

 

Definice

R [m2·K/W] tepelně izolační vlastnost vrstvy materiálu, popř. nestejnorodé vrstvy materiálu, popř. stavební konstrukce dané tloušťky. Je-li známa hodnota součinitele tepelné vodivosti vrstvy materiálu a je-li konstantní, povrchy kolmé na směr tepelného toku jsou vzájemně rovnoběžné (planparalelní vrstva) a vrstvou tak proudí rovnoměrný tepelný tok, je tepelný odpor definován vztahem:

Kde
d je tloušťka vrstvy; tloušťka vrstvy v konstrukci [m];
λ součinitel tepelné vodivosti [W/(m·K)],

Tepelný odpor konstrukce je roven součtu tepelných odporů jednotlivých (planparalelních) vrstev, ze kterých je konstrukce složena:

R = ΣRj

kde Rj je tepelný odpor j-té vrstvy konstrukce, v m2·K/W, stanovený pro hmotné vrstvy konstrukce ze vztahu:

Kde
dj ... tloušťka j-té vrstvy konstrukce, v m;
λj … návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu j-té vrstvy konstrukce,
ve W/(m·K), stanovený v souladu s ČSN 73 0540-3.

zdroj: www.tzb-info.cz


Při výše uvedeném platí, že při stálem součiniteli tepelné vodivosti roste tepelný odpor úměrně k tloušťce materiálu. Jinými slovy čím větší šíře prostupovaného materiálu, tím větší tepelný odpor.

V případech, kdy není možné navyšovat šíři materiálu, je jedinou možností, jak zvýšit tepelný odpor konstrukce, změna materiálu o lepších tepelně izolačních vlastnostech, tedy s nižší λ (např. Baumit Resolution, Kingspan Kooltherm = fenolická deska, PIR/PUR, apod.).

Na trhu se objevují zázračné nátěrové materiály o součiniteli tepelné vodivosti λ blížícímu se parametru u polystyrénu či minerální vaty, ale v tl. 1 mm nátěru je tepelný odpor takto ošetřené konstrukce zanedbatelný.

Ale argument obchodníků, že investor obdrží stejný parametr vodivosti při nižších nákladech a bez komplikací s nabýváním objemu konstrukcí je lákavý........

Související články

Jaký izolant na zateplení ?