Požadavky na zábradlí bytových domů

Vše o zábradlí, povolených mezerách zábradlí a výplních do nich

Požadavky na vnější zábradlí balkonů a lodžií v budovách s volným přístupem osob a dětí do 12 let

 

Výchozí normou pro ochranná zábradlí je ČSN 74 3305.

Zábradlí dle výplně rozlišujeme na:

 • plná – výplň bez otvorů
 • s výplní               
  • tyčovou
  • mřížovou
  • tabulovou
  • sloupkovou
  • kombinovanou

Ochranné zábradlí se prostorů s volným přístupem osob zřizuje tam, kde hloubka pádu převyšuje 500 mm při šíři min. 150 mm.

Nejmenší dovolená výška zábradlí je uvedena v tabulce:

Základním požadavkem na zábradlí v bytových domech je, že nesmí:

 • být jakákoliv mezera v zábradlí vyšší než 120 mm
 • být půdorysná mezera mezi volným koncem pochozí plochy a zábradlím více než 50 mm
 • být výška zábradlí nižší než hodnoty uvedené v tabulce výše
 • být do výšky 600 mm na pochůznou plochou jiná výplň než plná či ze svislých tyčových či tabulových prvků
 • být osazena výplň zábradlí, která neodolá rázu min. 150 J.

 

Odolnost vůči rázu se stanoví rázovou zkouškou, kdy se z dané výšky spouští do plochy výplně normované těleso. Plné výplně vyhoví z podstaty materiálu, skleněné tabule je nutné touto zkouškou ověřit. Naše společnost obdržela pro svá zábradlí Protokol o rázové zkoušce skleněné výplně vyhovující ČSN.

Z hlediska uložení jsou (u zábradlí do bytových domů) skleněné tabule v převážné většině v rámu zábradlí čtyřstranně uloženy a nejsou na ně vyvíjena žádná další zatížení (např. od madla, zavěšených předmětů přímo do skla, apod.).

Dle typu skla může být dle ČSN 743305, přílohy C pro ochranu pádu osob použito pouze sklo:

 • vrstvené s vloženou fólií (např. typ Connex) - střepy neodpadávají, výplň stabilní
 • tepelně tvrzené - střepy jsou velmi valého rozměru, výplň vypadne
 • izolační - kombinované.

Podle normy ČSN EN ISO 12543–2 může být vrstvené sklo považováno za bezpečnostní, pokud má minimálně třídu bezpečnosti 3B3 dle zkoušky uvedené v normě ČSN EN 12600.

Pro účely výplně zábradlí je nutné z uvedených typů skel použít pouze vrstvené sklo s třídou bezpečnosti 3B3 a lepší, kdy po nárazu tělesa vzniknou četné praskliny, avšak úlomky drží pohromadě a neoddělují se – stále tvoří zábradelní výplň.

Tomuto požadavku vyhovují vrstvená skla typu 3/3/1, 4/4/2 a vyšší.

zdroj: ČSN 743305, sklovestavebnictvi.cz


Ochranná zábradlí – průvodce požadavky norem

Ochranné zábradlí je konstrukce, která má ochránit osoby před pádem do hloubky z volného okraje pochůzné plochy nebo má zabránit přístupu do nebezpečného prostoru, zvláště v průmyslových provozech. Zábradlí se používají v budovách, v jejich okolí i jako součást dopravních staveb, strojních zařízení, sportovišť nebo ve volné krajině. Zřízení zábradlí je předepsáno legislativou a požadavky na zábradlí jsou stanoveny technickými normami podle způsobu použití, typu stavby a provozu.


Související články

Vlastnosti zateplovacích systémů Co je to tzv. "poplastovaný plech" ? Hromosvody bytových domů dle ČSN EN 62 305