Přehled dotací pro zateplování

Přehledně vše na jednom místě

Dotační program vypsaný Státním fondem životního prostředí

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Žadatelé:          SVJ/BD v hl. m. Praha

Stav:                 zpracování kontinuální výzvy od jara 2016

Podání žádosti:  před, v průběhu či po realizaci opatření provedených po 1.1.2015

Podmínky:

Oblast 

Energetická třída 

Procento snížení primární energie

Parametr prostupnosti tepla

Příklad  U (W/m2K)

A.0

-

> 20

< 0.9 x U dop. dle ČSN

0,225

A.1

C

> 30

U požadovaná dle ČSN

0,3

A.2

A – B

> 40

U požadovaná dle ČSN

0,3

Porovnání součinitelů prostupnosti tepla:

Parametr doporučené hodnoty Urec,20 pro těžkou vnější stěnu je 0,25 W/m2K, 0,9 x 0,25 = 0,225 W/m2K.

Požadovaný parametr pro stejný prvek UN,20 = 0,3 W/m2K.

 

Výše podpory pro měněné stavební prvky obálky budovy:

Typ konstrukce

 A.O a A.1 (Kč/m2) 

 A.2 (Kč/m2) 

Obvodová stěna

430

510

Střešní konstrukce

380

450

Výplně otvorů

1250

1500

Podlaha na terénu

500

600

Ostatní kce, stropy

200

240

 

Skutečná dotace:                        max. 20 % způsobilých výdajů, tzn. ze zkušenosti cca 10 - 15 % ceny díla

 

Specifická dokumentace:

energetický posudek

dopracovaná projektová dokumentace

protokol o hydraulickém vyvážení topného systému

závěrečná zpráva TDI k realizovanému dílu


       
   
 
 

Dotační program vypsaný Státním fondem rozvoje bydlení

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

Panel 2013+ je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).

Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

 

Žadatelé:          SVJ/BD v celé ČR

Stav:                 kontinuální výzva do r. 2021

Podání žádosti:  před realizací

Podmínky:        předmět oprav musí být dle přílohy A pokud se neprokáže nepotřebnost opatření

                        dodavatel stavebních prací musí mít zaveden systém řízení ISO

                        zajištění úvěru (prohlášeními, vinkulací pojistného)

                        odsouhlasení spoluvlastníky

                        splnění požadované hodnoty prostupnosti tepla U u všech konstrukcí nebo splnění
                        průměrné hodnoty U v porovnání s referenční budovou

Výše podpory:

doba splatnosti úvěru

výše úroku s fixací na celou dobu splácení

do 10 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75%

10 - 20 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75% + 1% p. a.

20 - 30 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75% + 2% p. a.

 

Referenční sazba Evropské unie od 1. ledna 2016 - 0,46 % p. a.

Skutečná dotace:                       úspora poplatků na úrocích, úvěr max. 90 % způsobilých výdajů

Specifická dokumentace:

potvrzení projektanta k opravám dle části A přílohy k nařázení vlády 144/2014 Sb.

rozdělení ploch bytového domu

členění výdajů k nařízení vlády

energetické posouzení s vyčíslením úspory


       
   
 

Dotační program MMR – IROP 16. výzva – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

V programu je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů a stínění, rekuperaci, výměnu zdroje tepla a TUV, instalaci solárních kolektorů, výměna předávací stanice, renovace balkonů a lodžií, aj. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku, projektu nebo na zajištění technického dozoru.

 

Žadatelé:          SVJ/BD mimo hl. m. Praha

Stav:                 probíhá příjem žádostí, průběžná výzva do 2021

Podání žádosti:  elektronicky před zahájením výběrového řízení na zhotovitele díla

Podmínky:        zateplení musí činit min. 85 % způsobilých výdajů

                        úspora dodané energie min. 20 %

                        u zateplovaných konstrukcí dosažení 95 % doporučené hodnoty Urec dle ČSN 730510

                        výše způsobilých výdajů min. 300 000 a max. 90 mil. Kč

 

Nezpůsobilé výdaje:       např. hromosvod, sušáky, antény, náklady na administraci, ostatní náklady
                                   nesouvisející se snížením energetické náročnosti

 

Porovnání součinitelů prostupnosti tepla:

Parametr doporučené hodnoty Urec,20 pro těžkou vnější stěnu je 0,25 W/m2K, 0,95 x 0,25 = 0,2375 W/m2K.

Požadovaný parametr pro stejný prvek UN,20 = 0,3 W/m2K.

 

Výběrové řízení:        u zakázek malé hodnoty (do 6 mil. bez DPH) – schválení výzvy IROPem 10 dní
                                   před odesláním, výzva min. 3 zájemcům, výběr zhotovitele i z jedné nabídky

                                   u zakázek vyšší hodnoty – schválení výzvy IROPem, otevřená výzva ve věstníku                                          veřejných zakázek, lhůta min. 15 kal. dní; protokol z otevírání obálek,                                                            jmenování výběrové komise, závazné obchodní podmínky zakázek na stavební                                              práce, návrh smlouvy o dílo

Výše podpory:              

při. úspoře 40 % celkové energie a třídě B:                     max. 32,3 % způsobilých výdajů

při. úspoře 30 % celkové energie a třídě C:                     max. 25,5 % způsobilých výdajů

při. úspoře 20 % celkové energie a 0,95xUrec :                 max. 25,5 % způsobilých výdajů

 

Skutečná výše dotace:                                                   cca 15 % způsobilých výdajů

Specifika programu:

energetický posudek

dopracovaná projektová dokumentace

protokol o hydraulickém vyvážení topného systému

výpisy z rejstříku trestů

položkový rozpočet stavby dle Ceníku stavebních prací ve formátu *.XC4 v členění dle IROP

předložení zadávací dokumentace před provedením výběrového řízení

eCBA finanční analýza projektu

informační plakát velikosti A3 v sídle žadatele

archivace dokumentů do r. 2028

nutný elektronický podpis pro podání žádosti

Zpráva o raelizaci projektu, Průběžná zpráva o projektu

 

Výtah ze závazných podmínek dotačního titulu IROP:

 • *        Při určení předmětu zakázky v zadávacích podmínkách požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, , které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků.
 • *        Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být kvalifikační předpoklady, smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky.
 • *        Po otevření obálek s nabídkami, po posouzení a hodnocení nabídek oznámí zadavatel písemně všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny a kteří nebyli vyloučeni, předběžný výsledek hodnocení nabídek. Zadavatel není oprávněn v průběhu jednání o nabídkách sdělovat uchazečům údaje týkající se nabídky jiného uchazeče bez předchozího souhlasu takového uchazeče, vyjma aktuální výše nabídkové ceny.
 • *        Po ukončení každé fáze jednání o nabídkách stanoví zadavatel na základě výsledků jednání pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů stanoví zadavatel na základě hodnotících kritérií, a to vždy za použití všech hodnotících kritérií. Zadavatel je povinen o stanovení pořadí uchazečů vyhotovit protokol, v němž uvede výsledky hodnocení jednání o nabídkách, pořadí uchazečů a informaci o tom, se kterými uchazeči bude jednáno v další fázi (dále jen "protokol o konečném výsledku hodnocení"). Protokol o konečném výsledku hodnocení je zadavatel povinen odeslat všem uchazečům, s nimiž bylo jednání o nabídkách v dané fázi uskutečněno bez zbytečného odkladu.
 • *        Oznámení o výsledku hodnocení odešle zadavatel všem uchazečům, jejichž nabídka nebyla vyřazena. Uchazečům, jejichž nabídka byla vyřazena, odešle zadavatel oznámení o vyřazení jejich nabídky.
 • *        O výsledku výběrového řízení musejí být bez zbytečného odkladu informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a jejichž nabídka nebyla vyřazena z výběrového řízení.*       
 • při porušení jakékoliv povinnosti v zadávání zakázek min. 25 % až 100 % z poskytnuté dotace.
 • *        Obchodní podmínky potvrzují a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Obchodní podmínky nesmí ukládat odpovědnost zhotoviteli za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.
 • *        Obchodní podmínky musí stanovit, že v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude stanovena .
 • V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě).
 • *        Obchodní podmínky stanoví daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby ve lhůtě, která od data doručení faktury objednateli.
 • *        Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou . Výše požadovaného zajištění ze sjednané ceny díla a objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
 • *        Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou zádržného. Výše požadovaného zajištění nesmí být vyšší než 5 % ze sjednané ceny díla a objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí záruční lhůty. Obchodní podmínky musí umožnit zhotoviteli nahradit zádržné bankovní zárukou.
 • *        Obchodní podmínky nesmí stanovit povinnost zhotovitele zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.
 • *        Obchodní podmínky mohou stanovit povinnost zhotovitele jako odborně způsobilé osoby zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena .
 • *        Záruční lhůta na stavební práce nesmí být delší než 60 měsíců.
 • *        Obchodní podmínky stanoví objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši nejméně 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 • *        Obchodní podmínky stanoví smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla. . Obchodní podmínky v případech, kdy je umožněno převzetí díla včetně vad, stanoví smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu. Smluvní pokuta nesmí být stanovena vyšší než 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

Související články

Aktuální informace k dotačním titulům Panel, Zelená úsporám, a.j.